ปี 1991

รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ สำหรับรถนำเข้า แต่ภาษีนำเข้ายังคงใช้เกณฑ์วัดจากขนาดเครื่องยนต์ ซึ่งยังคงอยู่ในอัตราที่สูงเช่นเดิม