ปี 1973

บริษัท  ไทยยานยนตร์  จำกัด  ได้รับพระราชทานตราตั้ง (ครุฑ) อันเป็นผลมากจากประสบความสำเร็จในการบริหารงานธุรกิจและผลงานเพื่อสังคม