ตำแหน่งการวางตราสัญลักษณ์ร่วมกับตราสัญลักษณ์อื่นๆ บนพื้นที่ต่างๆ