ตำแหน่งการวางตราสัญลักษณ์บนพื้นที่ต่างๆ ที่อาจมีข้อจำกัด