การวางตราสัญลักษณ์บนสิ่งต่างๆ นอกเหนือจากที่แสดงไว้