Warranty Package, vw caravelle โฟล์คตู้

Warranty Package

การรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่

  • 2 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง สำหรับการรับประกันคุณภาพ ยกเว้นอะไหล่สิ้นเปลือง Terms and Conditions
  • 3 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง สำหรับการรับประกันคุณภาพของสี
  • 6 – 12 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง สำหรับการรับประกันการผุกร่อนของตัวถัง โปรด ตรวจสอบระยะเวลารับประกันของรถแต่ละรุ่น Detail

หมายเหตุ :