After Sales, vw caravelle โฟล์คตู้

After Sales

การบริการที่ได้มาตรฐาน จากศูนย์บริการโฟล์คสวาเกน ที่ให้บริการระดับสากล กับการบริการอย่างเป็นระบบ 7 ขั้นตอน เรียกว่า Service Core Process ที่ประกอบด้วย

  • การนัดหมาย
  • การเตรียมการ
  • การรับรถ
  • การซ่อม / การซ่อมตรวจเช็ค
  • การตรวจสอบคุณภาพ
  • การส่งมอบ
  • การติดตามผล

อีกทั้งเรายังได้มุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพการบริการของเราอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรให้มีคุณภาพสูงสุด การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยรวมถึงความพร้อมของอะไหล่ เพื่อรองรับการบริการสำหรับลูกค้าพิเศษเช่นคุณ